Regulamin programu lojalnościowego Gawroszka Club

§ 1 Definicje


Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego Gawroszka.
Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 1360 z późn. zm. ).
Konto indywidualne – indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji danych w Sklepie internetowym https://gawroszka.pl, oznaczony loginem i hasłem. 
Regulamin Gawroszka Club - oznacza niniejszy regulamin.
Sklep lub Gawroszka – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://gawroszka.pl. 
Sprzedawca – Karolina Szymczak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GAWROSZKA KAROLINA SZYMCZAK z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 6252394467, REGON: 365266287.
Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres e-mail: sklep@Gawroszka.pl, numer telefonu: +48 512 573 767.
Program lub Program lojalnościowy – należy przez to rozumieć program lojalnościowy Gawroszka Club.

§ 2 Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Gawroszka Club oraz warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym oraz w akcji      „Gawroszka na Instagramie”.
2.    Dostęp do niniejszego Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin Gawroszka Club” umieszczony na stronie Sklepu internetowego.
3.    Program lojalnościowy oraz akcja “Gawroszka na Instagramie” są prowadzone bezterminowo. 
4.    Sprzedawca ma prawo zawiesić lub zakończyć Program lojalnościowy i/lub akcję  “Gawroszka na Instagramie”, a także zmienić zasady ich funkcjonowania w dowolnym czasie. 
5.    W wypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu, zakończeniu lub zmianach zasad funkcjonowania Programu lojalnościowego i/lub akcji  “Gawroszka na Instagramie” Sprzedawca powiadomi Klienta z wyprzedzeniem za pośrednictwem korespondencji e-mail. 
6.    Administratorem danych osobowych Klientów jest Karolina Szymczak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GAWROSZKA KAROLINA SZYMCZAK z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 6252394467, REGON: 365266287.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym


1.    W celu uczestniczenia w Programie Klient musi posiadać Konto indywidualne w Sklepie. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego zostały określone w regulaminie Sklepu, dostępnym na stronie sklepu pod adresem: https://gawroszka.pl/regulamin.
2.    Korzystanie z Programu lojalnościowego jest dobrowolne. 
3.    Podanie danych osobowych w celu rejestracji Konta indywidualnego również jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację Konta i korzystanie z Programu.

§ 4 Sposób korzystania z Programu

1.    Klient posiadający Konto indywidualne za każde dokonane zakupy otrzymuje 5% wartości ceny zamówienia do wykorzystania na kolejne zakupy w Gawroszka w formie punktów. Punkty aktywowane są po 40 dniach od dnia dokonania zakupu i widoczne w ramach Konta indywidualnego Klienta. 
2.    Zbierane przez Klienta w ramach Programu punkty sumują się. 
3.    Punkty za poszczególne zakupy są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich aktywacji. 
4.    W zakładce „Program lojalnościowy” w ramach Konta indywidualnego Klient ma dostęp do informacji o aktualnym saldzie jego punktów zgromadzonych w Programie. Klient może zapoznać się z sumą wszystkich punktów, wliczając w to punkty nieaktywne, a także sumą aktualnie dostępnych punktów.
5.    Klient wykorzystuje zgromadzone w ramach Programu punkty w trakcie opłacania należności za zamówienie, za pomocą przycisku „Zapłać punktami klubowym”. Łączna cena zamówienia Klienta zostanie wtedy obniżona o wartość zgromadzonych w ramach Programu punktów. 
6.    W przypadku zwrotu towarów zakupionych z wykorzystaniem zgromadzonych punktów, punkty zostaną przywrócone na Konto indywidualne Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru. W takiej sytuacji termin ważności przywróconych punktów nie ulega przedłużeniu i wynosi 12 miesięcy od dnia ich pierwotnej aktywacji, zgodnie z treścią ust. 3 powyżej.
7.    Program lojalnościowy nie obejmuje zakupu produktów z zakładki SALE, co oznacza, że punkty zgromadzone w ramach Programu nie mogą być wykorzystane na zakup produktów z zakładki SALE. 
8.    Klient nie otrzymuje punktów w ramach Programu za zakup kart podarunkowych. 

§ 5 Akcja “Gawroszka na Instagramie”

1.    Akcja promocyjna “Gawroszka na Instagramie” obowiązuje od dnia 21.04.2023 r.
2.    Organizatorem akcji promocyjnej przy wykorzystaniu serwisu Instagram pod nazwą “Gawroszka na Instagramie” jest Sprzedawca. Sprzedawca zastrzega, że serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za akcję promocyjną “Gawroszka na Instagramie” oraz, że akcja nie jest w żaden sposób powiązana z właścicielem serwisu Instagram. 
3.    Uczestnicząc w akcji “Gawroszka na Instagramie” Klient może otrzymać środki promocyjne w ramach Programu lojalnościowego i wykorzystać je na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu Gawroszka Club. Zasady uczestnictwa Klienta w akcji “Gawroszka na Instagramie” oraz otrzymywania za to punktów w Programie lojalnościowym określone zostały poniżej. 
4.    W celu uczestnictwa w akcji “Gawroszka na Instagramie” niezbędne jest, aby Klient posiadał Konto indywidualne w Sklepie pod adresem: www.Gawroszka.pl i dokonał przynajmniiej jednych zakupów w Sklepie po dacie rozpoczęcia akcji  “Gawroszka na Instagramie” wskazanej w pkt. 1 powyżej. Dokonanie zakupu w Sklepie przed 21.04.2023 r. nie daje Klientowi możliwości uczestnictwa w akcji “Gawroszka na Instagramie”.
5.    Uczestnictwo w akcji “Gawroszka na Instagramie” jest nieodpłatne i dobrowolne.
6.    Za udział w akcji “Gawroszka na Instagramie” Klient może uzyskać 10 punktów w ramach Programu lojalnościowego. O przyznaniu punktów decyduje Sprzedawca. 
7.    Udział w akcji “Gawroszka na Instagramie” przez Klienta polega na zamieszczeniu na profilu Klienta w serwisie Instagram stories, reels lub zdjęcia, na którym Klient prezentuje produkt zakupiony w Sklepie Gawroszka. 
8.    Warunki uzyskania przez Klienta punktów za udział w akcji “Gawroszka na Instagramie”:
a.    Klient jest osobą fizyczną, pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b.    Klient jest użytkownikiem serwisu Instagram i posiada własny, publiczny profil w tym serwisie,
c.    Materiał prezentujący produkty Gawroszka zamieszczony przez Klienta na profilu w serwisie Instagram musi został oznaczony profilem Sklepu na Instagramie: @gawroszka,
d.    Publikacja materiałów prezentujących produkty Gawroszka na profilu Klienta w serwisie Instagram nastąpiła maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia,
e.    Publikacja materiałów prezentujących produkty Gawroszka na profilu Klienta w serwisie Instagram nastąpiła w formie stories (stories było dostępne przez 24 godziny), reels lub zdjęcia, które dostępne były przez minimum      2 dni, 
f.    Materiały Klienta prezentujące produkty Gawroszka w serwisie Instagram (stories, reels, zdjęcia) były pozbawione filtrów wpływających na kolorystykę produktów Gawroszka,
g.    Klient przesłał opublikowany materiał prezentujący produkty Gawroszka (stories, reels, zdjęcia) do Sprzedawcy w celu weryfikacji w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram (nazwa użytkownika: gawroszka), 
h.    Klient uzyskał pozytywną weryfikację Sprzedawcy. 
9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższych warunków i nieprzyznania punktów w ramach Programu lojalnościowego, jeśli warunki opisane w pkt. 8 powyżej nie zostaną spełnione przez Klienta.
10.    Klient oświadcza, że:
a.    jest właścicielem profilu w serwisie Instagram, na którym udostępnia materiały prezentujące produkty zakupione w Sklepie Gawroszka,
b.    jest twórcą materiałów prezentujących produkty zakupione w Sklepie Gawroszka oraz, że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do tych materiałów, a także, że nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Klient zwolni z odpowiedzialności Sprzedawcę, jeżeli wykorzystanie materiałów Klienta, jego zdjęcia profilowego lub nazwy w serwisie Instagram naruszy prawa osób trzecich, a osoba trzecia wystosuje wobec Sprzedawcy roszczenia z tego tytułu,
c.    zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść i w sposób dobrowolny przystępuje do akcji “Gawroszka na Instagramie”, 
d.    zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Instagram, 
e.    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w akcji “Gawroszka na Instagramie”. 
11. Klient, który weźmie udział w akcji “Gawroszka na Instagramie” udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji niewyłącznej na wykorzystanie wszelkich publikowanych przez niego materiałów w serwisie Instagram, prezentujących produkty Gawroszka na potrzeby działań reklamowych i marketingowych działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a.    trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie materiałów Klienta w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w formie cyfrowej, 
b.    wydawanie i rozpowszechnianie materiałów Klienta w dowolnym czasie i formie (m.in. cyfrowej), w tym materiałów reklamowych i marketingowych wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczenie w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych należących do Sprzedawcy, w tym na stronie www.Gawroszka.pl oraz na profilach Sprzedawcy w portalach społecznościowych w szczególności Facebook oraz Instagram, 
c.    rozpowszechnianie materiałów Klienta w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określony w pkt b), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
d.    dowolnego edytowania i modyfikowania materiałów Klienta (w tym zdjęć i nagrań video) oraz zestawiania ich z innymi materiałami.
12. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego wizerunku, nazwy użytkownika na Instagramie oraz zdjęcia profilowego w tym serwisie, w szczególności poprzez ich zamieszczanie na stronach internetowych należących do Sprzedawcy, w tym na stronie www.Gawroszka.pl oraz na profilach Sprzedawcy w portalach społecznościowych w szczególności Facebook oraz Instagram. 

§ 6 Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu lojalnościowego oraz akcji “Gawroszka na Instagramie” Klient może zgłaszać na piśmie listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: GAWROSZKA KAROLINA SZYMCZAK, ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze, a także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@Gawroszka.pl. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zgłaszanego problemu oraz dane kontaktowe Klienta.
2.    Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.    Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.
4.    Zasady reklamacji oraz odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem Programu lojalnościowego zostały określone w regulaminie Sklepu, zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://gawroszka.pl/regulamin.

§ 7 Dane osobowe

1.    Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2.    Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
3.    W związku z uczestnictwem Klienta w akcji “Gawroszka na Instagramie”  mogą być przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa profilu w serwisie Instagram, adres e-mail, wizerunek Klienta utrwalony w materiałach Klienta zamieszczonych w serwisie Instagram. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w akcji “Gawroszka na Instagramie”.
4.    Dane osobowe Klientów wskazane w pkt. 3 powyżej będą przetwarzane wyłączenie w celu dokonania czynności niezbędnych dla przeprowadzenia akcji “Gawroszka na Instagramie”, wykorzystania wizerunku Klienta utrwalonego w materiałach Klienta zamieszczonych na profilu Klienta w serwisie Instagram, prezentujących produkty Gawroszka, w celach promocyjnych oraz marketingowych Sprzedawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5.    Pozostałe zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://gawroszka.pl/polityka-prywatnosci.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.    Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2023 r.
2.    Uprawnienia wynikające z Programu lojalnościowego nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenia. Uprawnienia nie mogą być również przeniesione na osoby trzecie.
3.    Program lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami.
4.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.