Regulamin

1.    Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny www.gawroszka.pl (zwanym dalej “Sklepem internetowym” lub “Sklepem”) jest Karolina Szymczak, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GAWROSZKA KAROLINA SZYMCZAK z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 6252394467, REGON: 365266287 (zwana dalej “Sprzedawcą”).
2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. 
3.    Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem e-mail: sklep@Gawroszka.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00  pod numerem telefonu: +48 512 573 767. Na wiadomości otrzymane w soboty, niedziele i święta klient otrzyma odpowiedź w następny dzień roboczy w godzinach pracy infolinii.
4.    Administratorem danych osobowych jest Karolina Szymczak, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GAWROSZKA KAROLINA SZYMCZAK z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 6252394467, REGON: 365266287.

§ 1 Definicje

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca traktowany jak Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Sklep internetowy lub Sklep – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem: www.gawroszka.pl.
Sprzedawca – należy przez to rozumieć Karolinę Szymczak, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GAWROSZKA KAROLINA SZYMCZAK z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 6252394467, REGON: 365266287.
Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.
Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres e-mail: sklep@Gawroszka.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00  pod numerem telefonu: +48 512 573 767.
Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Newsletter - należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie, którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” na stronie internetowej Sklepu, wraz z wybraniem opcji „Zapisz się”.

§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu

1.    Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin sklepu” umieszczony na stronie Sklepu internetowego.
2.    Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
3.    Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.
4.    Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) standardowa przeglądarka internetowa.
5.    Nie jest dopuszczalne:
a. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
b. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,
c. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
d. umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, oraz
e. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.

§ 3 Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży

1.    Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internetowej oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
2.    W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
3.    Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
4.    Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
5.    W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości i rozmiarów. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Następnie Klient może kontynuować wybór Towarów. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient może zalogować się do Konta indywidualnego lub zrealizować zamówienie jako “gość” uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.
6.    Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”.
7.    Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
8.    Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, a w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych. 
9.    Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.
10.    Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
11.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. 
12.    Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.

§ 4 Utworzenie Konta indywidualnego

1.    W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Konto” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła. 
2.    Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
3.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

§ 5 Akcja “Gawroszka na Instagramie”

1.    Akcja promocyjna “Gawroszka na Instagramie” obowiązuje od dnia 26.06.2023 r.
2.    Organizatorem akcji promocyjnej przy wykorzystaniu serwisu Instagram pod nazwą “Gawroszka na Instagramie” jest Sprzedawca. Sprzedawca zastrzega, że serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za akcję promocyjną “Gawroszka na Instagramie” oraz, że akcja nie jest w żaden sposób powiązana z właścicielem serwisu Instagram. 
3.    Uczestnicząc w akcji “Gawroszka na Instagramie” Klient może otrzymać środki promocyjne w ramach Programu lojalnościowego i wykorzystać je na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu Gawroszka Club. Zasady uczestnictwa Klienta w akcji “Gawroszka na Instagramie” oraz otrzymywania za to punktów w Programie lojalnościowym określone zostały poniżej. 
4.    W celu uczestnictwa w akcji “Gawroszka na Instagramie” niezbędne jest, aby Klient posiadał Konto indywidualne w Sklepie pod adresem: www.Gawroszka.pl i dokonał przynajmniej jednych zakupów w Sklepie po dacie rozpoczęcia akcji  “Gawroszka na Instagramie” wskazanej w pkt. 1 powyżej. Dokonanie zakupu w Sklepie przed [_] 2023 r. nie daje Klientowi możliwości uczestnictwa w akcji “Gawroszka na Instagramie”.
5.    Uczestnictwo w akcji “Gawroszka na Instagramie” jest nieodpłatne i dobrowolne.
6.    Za udział w akcji “Gawroszka na Instagramie” Klient może uzyskać 10 punktów w ramach Programu lojalnościowego. O przyznaniu punktów decyduje Sprzedawca. 
7.    Udział w akcji “Gawroszka na Instagramie” przez Klienta polega na zamieszczeniu na profilu Klienta w serwisie Instagram stories, reels lub zdjęcia, na którym Klient prezentuje produkt zakupiony w Sklepie Gawroszka. 
8.    Warunki uzyskania przez Klienta punktów za udział w akcji “Gawroszka na Instagramie”:
a.    Klient jest osobą fizyczną, pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b.    Klient jest użytkownikiem serwisu Instagram i posiada własny, publiczny profil w tym serwisie,
c.    Materiał prezentujący produkty Gawroszka zamieszczony przez Klienta na profilu w serwisie Instagram musi został oznaczony profilem Sklepu na Instagramie: @gawroszka,
d.    Publikacja materiałów prezentujących produkty Gawroszka na profilu Klienta w serwisie Instagram nastąpiła maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia,
e.    Publikacja materiałów prezentujących produkty Gawroszka na profilu Klienta w serwisie Instagram nastąpiła w formie stories (stories było dostępne przez 24 godziny), reels lub zdjęcia, które dostępne były przez minimum 30 dni, 
f.    Materiały Klienta prezentujące produkty Gawroszka w serwisie Instagram (stories, reels, zdjęcia) były pozbawione filtrów wpływających na kolorystykę produktów Gawroszka,
g.    Klient przesłał opublikowany materiał prezentujący produkty Gawroszka (stories, reels, zdjęcia) do Sprzedawcy w celu weryfikacji w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram (nazwa użytkownika: gawroszka), 
h.    Klient uzyskał pozytywną weryfikację Sprzedawcy. 
9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższych warunków i nieprzyznania punktów w ramach Programu lojalnościowego, jeśli warunki opisane w pkt. 8 powyżej nie zostaną spełnione przez Klienta.
10.    Klient oświadcza, że:
a.    jest właścicielem profilu w serwisie Instagram, na którym udostępnia materiały prezentujące produkty zakupione w Sklepie Gawroszka,
b.    jest twórcą materiałów prezentujących produkty zakupione w Sklepie Gawroszka oraz, że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do tych materiałów, a także, że nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Klient zwolni z odpowiedzialności Sprzedawcę, jeżeli wykorzystanie materiałów Klienta, jego zdjęcia profilowego lub nazwy w serwisie Instagram naruszy prawa osób trzecich, a osoba trzecia wystosuje wobec Sprzedawcy roszczenia z tego tytułu,
c.    zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść i w sposób dobrowolny przystępuje do akcji “Gawroszka na Instagramie”, 
d.    zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Instagram, 
e.    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w akcji “Gawroszka na Instagramie”. 
11. Klient, który weźmie udział w akcji “Gawroszka na Instagramie” udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji niewyłącznej na wykorzystanie wszelkich publikowanych przez niego materiałów w serwisie Instagram, prezentujących produkty Gawroszka na potrzeby działań reklamowych i marketingowych działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a.    trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie materiałów Klienta w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w formie cyfrowej, 
b.    wydawanie i rozpowszechnianie materiałów Klienta w dowolnym czasie i formie (m.in. cyfrowej), w tym materiałów reklamowych i marketingowych wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczenie w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych należących do Sprzedawcy, w tym na stronie www.Gawroszka.pl oraz na profilach Sprzedawcy w portalach społecznościowych w szczególności Facebook oraz Instagram, 
c.    rozpowszechnianie materiałów Klienta w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określony w pkt b), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
d.    dowolnego edytowania i modyfikowania materiałów Klienta (w tym zdjęć i nagrań video) oraz zestawiania ich z innymi materiałami.
12. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego wizerunku, nazwy użytkownika na Instagramie oraz zdjęcia profilowego w tym serwisie, w szczególności poprzez ich zamieszczanie na stronach internetowych należących do Sprzedawcy, w tym na stronie www.Gawroszka.pl oraz na profilach Sprzedawcy w portalach społecznościowych w szczególności Facebook oraz Instagram. 

§ 6 Dostawa

1.    Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
2.    Towary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST poprzez kuriera oraz paczkomaty. Akceptowana jest również wysyłka za pobraniem. Towary dostarczane są również do określonych krajów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kuriera.  
3.    Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia. 
4.    W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.
5.    W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6.    Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi  od 1 do 5 dni Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia Sprzedawca poda krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Termin wysyłki może być wydłużony w przypadku produktów oznaczonych jako „preorder” i jest on podany na stronie konkretnego produktu. 
7.    Termin dostawy Towaru do Klienta, o którym mowa w ust. 5 powyżej należy liczyć następująco
a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
c.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności odroczonej za pośrednictwem PayPo – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
8.    W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). 

§ 7 Ceny i Płatności

1.    Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. 
2.    Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
3.    Cena zakupu Towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 11. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
4.    Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
a. przelewem bankowym na podany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą:
ING Bank Śląski S.A. 
Numer rachunku: 32 1050 1588 1000 0097 9441 2537
Dla przelewów zagranicznych: 
IBAN: PL 32 1050 1588 1000 0097 9441 2537
SWIFT: INGBPLPW
b. płatnością BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatniczy imoje obsługiwany przez spółkę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: Sokolska 34, 40-086 Katowice, przed dostawą; 
c. za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy.
5.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. 
6.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu imoje potwierdzenia dokonania płatności. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
7.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4c., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayPo potwierdzenia udzielonego Klientowi kredytu.
8.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4c., brak zapłaty przy odbiorze Towaru, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
§ 7 Ogólne warunki składania reklamacji
1.    Reklamację można złożyć na piśmie poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze. Reklamacje można składać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@Gawroszka.pl z zawarciem opisu zgłaszanej wady i zdjęć wadliwego towaru lub opisu zgłaszanego problemu, jeśli reklamacja dotyczy nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
2.    Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, dokładny opis towaru oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, informację o tym, czy Klient posiada status Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy w miarę możliwości dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
3.    Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.
4.    Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie (listem poleconym) na wskazany przez Klienta adres. 
5.    Na Stronie Sklepu w zakładce “Zwroty i reklamacje” znajduje się formularz reklamacji Towaru wraz z niezbędnymi instrukcjami dotyczącymi złożenia reklamacji, z którego Klient może skorzystać. W każdym przypadku Klient może skorzystać również z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/. 

§ 8 Reklamacja na podstawie rękojmi

1.    Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą reklamacji Towarów zakupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2.    Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
3.    Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument może:
a.    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad,
b.    żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument.
4.    Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument inny sposób zaspokojenia.
5.    Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta będącego Konsumentem lub osobą, o której mowa w ust. 1 co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
6.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca.
7.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz w przypadku, gdy klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
8.    W przypadku składania reklamacji na podstawie rękojmi zastosowanie znajdują postanowienia § 7 niniejszego Regulaminu “Ogólne warunki składania reklamacji”.

§ 9 Reklamacja na podstawie niezgodności Towaru z Umową

1.    Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą reklamacji Towarów zakupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument po dniu 31 grudnia 2022 roku.
2.    W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).
3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
4.    Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. 
6.    Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. 
7.    Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. 
8.    Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 
9.    Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument Towar na swój koszt. 
10.    Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 
11.    Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony. 
12.    Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
a.    Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową; 
b.    Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową; 
c.    brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową; 
d.    brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy; 
e.    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument. 
13.    Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową. 
14.    Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. 
15.    Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny. 
16.    Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową. 
17.    W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 
18.    Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
19.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawca, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy. 
20.    W przypadku składania reklamacji na podstawie niezgodności Towaru z Umową zastosowanie znajdują postanowienia § 7 niniejszego Regulaminu “Ogólne warunki składania reklamacji”.

§ 8 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1.    Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument  który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).
2.    Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument wskaże osobę trzecią, inną niż przewoźnik uprawnioną do objęcia Towaru, bieg terminy na odstąpieie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru przez tą osobę. 
3.    Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na adres: GAWROSZKA KAROLINA SZYMCZAK, adres: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@egwaroszka.pl.
4.    Klient może skorzystać ze wzoru formularza zwrotu, który dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy z zakładce “Zwroty i reklamacje”, jednak nie jest to obowiązkowe. W każdym przypadku Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/
5.    Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 
6.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
7.    Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
9.    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument, Sprzedawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.    W przypadku płatności za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument numer konta bankowego. W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument  nie poda w ramach przesyłki zwrotnej numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, Sprzedawca podejmie z nim kontakt w celu ustalenia tej informacji. 
11.    Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12.    Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze.
13.    W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W konsekwencji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do odebrania przesyłki odesłanej za pobraniem oraz innych przesyłek, które wiążą się dla Sprzedawcy z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego.
14.    Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
15.    Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument m.in. w odniesieniu do umów:
1)    o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 
2)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
3)    w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
4)    w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 
5)    w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
6)    w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami; 
7)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
8)    o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie.

§ 9 Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

1.    Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2.    Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:
a. Usługę Newsletter,
b. Usługę Konta indywidualnego,
c. Usługę Powiadamiania o dostępności Towaru. 
3.    W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej Sklepu oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera). 
4.    Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe, a także poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Wypisz się z Newslettera” na stronie internetowej Sklepu. 
5.    Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień, śledzenie statusu zamówień.
6.     Usługa Powiadamiania o dostępności Towaru dostępna jest po uzupełnieniu odpowiedniego pola adresem e-mail.
7.    Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług Newslettera bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1.    Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Karolinę Szymczak, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GAWROSZKA KAROLINA SZYMCZAK z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Legnicka 21, 41-811, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 6252394467, REGON: 365266287 jako administratora danych osobowych. 
2.    Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
3.    Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.    Regulamin obowiązuje od dnia 12.05.2023 r.   
2.    Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
3.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. Zdanie poprzedzające nie dotyczy Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsumenta. 
4.    Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 
a. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;
b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej oraz
c. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. 
d. rozwiązaniu sporu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6.     Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Klienci posiadający Konto indywidualne zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
7.     Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.